O izučavanju stranih jezika

Poznavanje stranog jezika, a naročito više njih, uvijek će imati svoju opštu vrijednost. Posjedovanje konkretnog znanja znači dostupnost širem rangu informacija, istaknut osjećaj samopouzdanja, sposobnost brzog donošenja odluka, kao i otklanjanje kulturoloških prepreka.


Granice između zemalja i naroda se brišu, sve je više kompanija koje otvaraju svoja predstavništva van svojih država.  
Tako da izreka ”vrijedite onoliko koliko jezika govorite” u današnje vijeme predstavlja lingvističku realnost i savremenu potrebu za usavršavanjem.

 
Iako je prošlo više od  15 godina od usvajanja Deklaracije iz Barselone 2002, koja poziva da se od najranijeg doba počne sa učenjem dva strana jezika, ljudi su danas u velikoj mjeri svjesni značaja višejezičnosti. Učenje i znanje stranog jezika osim što razvija samopoštovanje,  otvara nove dimenzije u životu i pomaže u sticanju novih pogleda na svijet.